Sandbox

Sandbox is a multipurpose HTML5 template with various layouts which will be a great solution for your business.

Contact Info

Moonshine St. 14/05
Light City, London

[email protected]
00 (123) 456 78 90

Learn More

Follow Us

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Acil sağlık hizmetleri konularında çalışmaları olan ALARM SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“MEDLINE”) sektördeki hassasiyetini kişisel verilerin güvenliği hususunda da göstermektedir.

Bu bilinçle, her türlü mecradaki ziyaretçilerimize ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük özen göstermekteyiz.

Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

6698 Sayılı KVK Kanunu uyarınca İstanbul Ticaret Odasında 449943 sicil numarasıyla kayıtlı, “Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Cadde No: 45/3 Sarıyer İstanbul” adresinde mukim ALARM SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Veri Sorumlusudur.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Acil sağlık hizmetleri konularında çalışmaları olan MEDLINE, gerek kanuni yükümlülüklerini doğrudan yerine getirirken, gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır.
Bu anlamda kişisel verileriniz MEDLINE tarafından;
• İş kolaylığı sağlayabilmek
• Üyelik süreçlerinin takibi ve yönetimini yapabilmek
• Faturalandırma işlemlerinde kullanabilmek
• Müşteri adayları ile iletişim kurabilmek
• Hastanın ilk yardım bilgisini ilgililere iletebilmek
• Ambulans işlemlerini sağlayabilmek
• Hastaya yapılan müdahale bilgilerini kayıt altına alabilmek
• Sağlık hizmetlerinin sunumunu sağlayabilmek
• Şikayet süreçleri yönetebilmek ve müdahale edilmesini sağlayabilmek
• Evde sağlık hizmetleri süreçlerini sunabilmek
• Hasta takip süreçlerini yönetebilmek

gibi amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak; talep edilmesi halinde anlaşmalı hastaneler, laboratuvarlar, kurumsal satış birimleri, matbaalar, ajanslar, ambulans servisleri, özel sigorta şirketleri, Türkiye Eczacılar Birliği, hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşları, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ve resmi kurumlara aktarılmaktadır.
4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz; MEDLINE tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.


Bu kapsamda;
• Kimlik, aile ve iletişim bilgisi
• Müşteri temsilcisi bilgisi
• Sağlık bilgisi
• Kullanılan ilaç bilgileri
• Tıbbi uygulamalarla alakalı bilgiler
• Yol tarifi ve adres bilgileri
• Ödeme yapacak kişi bilgileri
• Organ donör bilgisi

gibi kişisel verileriniz KVK Kanunu madde 5-1 2/a-c-ç-e-f bentlerine dayanarak işlenmektedir.

 1. İLGİLİ KİŞİLERİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI
  Dilediğiniz zaman MEDLINE’a başvurarak kişisel verilerinizin;
  • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
  • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
  • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
  • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
  • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
  • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.
  Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.
  Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
  Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak MEDLINE’a iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
  Başvurularınızı;
  1. https://www.medline.com.tr/ adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Cadde No: 45/3 Sarıyer İstanbul” adresine iletilmesi,
  2. https://www.medline.com.tr/ adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
  Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.
  Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular MEDLINE tarafından reddedilecektir.
  MEDLINE’ın işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.